Kakva zabava? Velikaaaaa zabava!
Zvonimira Ljevakovića 9, 10040 ZAGREB

Opći uvjeti putovanja

1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA
Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog programa putovanja KAKVA ZABAVA TOURS Turistička agencija, j.d.o.o. i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

2. PRIJAVA
Nakon prijave u Agenciji te uplate avansa za putovanje u visini od 30% od vrijednosti aranžmana ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

3. OTPLATA ARANŽMANA
Aranžman se otplaćuje u ratama sukladno naznačenom u Ugovoru o izvođenju putovanja koji se sklapa između korisnika aranžmana/ roditelja/ staratelja/ i agencije, a najkasnije do kraja tekuće godine, a sve u skladu preporuke Ministarstva prosvjete, znanosti i športa.

4. CIJENA ARANŽMANA
Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promjene vrijednosti kalkulativnih elemenata, na temelju kojih je izračunata cijena putovanja:promjena tečaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene javnog prometa i slično.

5. MINIMALNI BROJ PUTNIKA
Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog(koji je 10% ili veći), agencija zadržava pravo povećanja cijene aranžmana i nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Svi ponuđeni aranžmani u slobodnoj prodaji imaju fiksnu cijenu bez obzira na broj putnika u pojedinoj grupi, temeljem ovakvog načina prijave za putovanje rizik popunjenja autobusa preuzima Kakva zabava tours, a grupa pristaje na dijeljenje po autobusima ili spajanje s nekom drugom grupom.

6. ODUSTAJANJE POJEDINCA
Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti. U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava sljedeće iznose:
do 75 dana prije puta 20%
od 74 do 21 dana 50%
od 20 do 8 dana 75%
od 7 do 1 dana 100% (bez obzira na razlog odustajanja).
Od ovog se izuzima smrt u najužoj obitelji, neplanirane, a opravdane obaveze ili odlazak putnika zbog bolesti u bolnicu(što mora dokumentirati bolničkom dokumentacijom), te nenadane posebne okolnosti kao što su elementarne nepogode, ratovi, terorističke akcije i slično, koje mogu izravno utjecati na izvršenje programa putovanja, a za što je mjerodavno priopćenje službenih organa RH.
Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Organizator putovanja zaračunava administrativne troškove ukoliko ugovaratelj putovanja/putnik otkaže putovanje ii nađe novog korisnika iste rezervacije kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza otkaže putovanje.

7. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE
Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti. U slučaju odustajanje za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava sljedeće iznose:
sva odustajanja do 90 dana prije puta 20%
odustajanje od 89 do 60 dana prije puta 50%
59 dana do 1 dana prije puta 100 %.
Kad su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ovi otkazni rokovi se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili smještajnog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Organizator putovanja zaračunava administrativne troškove ukoliko ugovaratelj putovanja/putnik otkaže putovanje ii nađe novog korisnika iste rezervacije kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza okaže putovanje.

8. “KAKVA ZABAVA TOURS”
svim putnicima preporučuje sklapanje police od rizika otkaza putovanja. U slučaju odustajanja bez uplate osiguranja striktno se primjenjuje navedena skala u člancima 6. i 7.

9. PRTLJAGA
Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te je preporučljivo osigurati prtljagu u osiguravajućem društvu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu.
U slučaju gubitka prtljage, putnik treba na licu mjesta sačiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednom.

10. POČINJENE ŠTETE
Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i slično) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počinitelj, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog.
POLOG U HOTELIMA – ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

11. OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinut će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

12. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zemlje u koju eventualno putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju snosio putnik.

13. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Putnik zdravstvenim osiguranjem u RH ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev za povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

14. PAKET PUTNOG OSIGURANJA
Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja, ukoliko nije posebno naglašeno u programu. Prilikom sklapanja ugovora o putovanju svakom će putniku biti ponuđeno putno osiguranje, prema zakonu o poslovanju turističkih agencija. Preporučujemo paket putnog osiguranja, zdravstveno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja.

15. POLICA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I OD POSLJEDICA NEZGODE
Polica osiguranja od odgovornosti uplaćena je kod Euroherc osiguranja d.d., Ulica grada Vukovara 282, 10 000 Zagreb, po broju 804157511, i Polica za osiguranje osoba od posljedica nezgode po broju 804157512

16. PODNOŠENJE PRIGOVORA
Stranka dostavlja u pismenoj formi najkasnije 8 dana od završetka putovanja, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao turistički pratitelj. Organizator će primiti u postupak samo potpuno kompletirane pritužbe koje primi u navedenom roku. Organizator donosi pismeno rješenje na svaki prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora.
Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

17. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izdaje agencija, bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima na web stranicama agencije.

ODGOVORNI ORGANIZATOR
KAKVA ZABAVA TOURS Turistička agencija, j.d.o.o.,
kakvazabava@gmail.com
Zvonimira Ljevakovića 9 , 10 040 Zagreb
Mob: +385 91 568 5781
OIB: 91168182522

Prijavite se za newsletter

Zvonimira Ljevakovića 9, 10040 ZAGREB
Nazovite nas+385 91 5688781

Developed by: mediain.hr